Modele jakościowe

février 19, 2019
lesclar64@gmail.com

Rysunek 1: modèle analizy jakościowej w oparciu o Dey (1993) modèle Badań empirycznych ilościowych jest niejednokrotnie Mało przydatny w Nurcie uprawiania Badań Społecznych. Niektóre fakty i zjawiska poddają się tylko procedurom Badań empirycznych ilościowych, związanych z opisem, wyjaśnianiem, liczeniem, mierzeniem, un inne nie poddają się tym procedurom; Przedstawiciele nurtu jakościowego wolą Zatem przeprowadzać Badania terenowe, poprzez wielogodzinne nieustrukturyzowane wywiady [4], Czy obserwację uczestniczącą, racjay niż Robić sondaże i ankiety. Interesuje ich odpowiedé na pytanie « dlaczego » w większym stopniu niż na pytanie « Ile ». Badania jakościowe są dominującą metodą w antropologii, acteurs także w socjologii, teorii organizacji, psychologii. Pojęcie analizy jakościowej zostało wprowadzone w latach 40-tych przez Bronisława malinowskiego, qui w swych publikacjach podkreślał wagę Badań opartych o szczegółową obserwację grupy ludzi bĩącej przedmiotem Badania. OD tamtego momentu metody analizy jakościowej są podstawą badawczą w dziedzinach takich jak Socjologia Czy Antropologia. W dziedzinie Human-Computer interaction (HCI) metody jakościowe zaczęły zyskiwać popularność w późnych latach 90-tych, Jednakże OD zawsze trwała Dyskusja nad wartością merytoryczną wyników uzyskanych przy ich użyciu. W ostatnich latach ton est proche większy nacisk przykłada się do poprawnej i systematycznej analizy danych jakościowych, która Pozwala na uwiarygodnienie uzyskanych wyników. Podejście jakościowe skupia się na faktów Poznaniu je zjawisk w takiej postaci, w jakiej są un postrzegane przez ludzi. Grupa Metod jakościowych odwołuje się do metodologii zakładającej « subiektywny Charakter własnej wiedzy je poznania ».

Badacz ma tu « świadomość Jedności ze światem badanym (brak dualnego podziału na poznającego je Świat poznawany) […] Musi posługiwać się narzędziami» miękkimi «, elastycznymi […] za POMOCA których Może docierać bardziej» w głąb «badanego zjawiska, a także poszerzyć perspektywę jego oglądalności (Kontekst) « (t. Pilch, t. Bauman, 2001, s. 268). Trzecim typem analizy jakościowej jest Analiza sumaryczna, której Celem jest zrozumienie kontekstu użycia danych stwierdzeń na podstawie ilościowej analizy Fabryka lub stwierdzeń częściowych.